Deklaracje dostępności, Informacje o dostępności i o kontraście

 • Drukuj zawartość bieżącej strony
 • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF

Artykuły

1 października 2020

Informacja o dostępności

INFORMACJA O DOSTĘPNOŚCI
Serwis został zaprojektowany tak, aby był możliwy do obsłużenia dla jak najszerszej grupy użytkowników, niezależnie od używanej technologii, oprogramowania lub posiadanej dysfunkcji.
Nieustannie poszukujemy rozwiązań aby zwiększyć dostępność i użyteczność naszej strony internetowej. Jeżeli masz jakieś uwagi albo komentarze skontaktuj się z nami.

Zgodność ze standardami:

Serwis jest zgodny ze standardami W3C:

 • HTML 5
 • WCAG 2.1 (Podwójne A)

Kompatybilność:

Serwis jest w pełni rozpoznawalny przez programy czytające dla osób niewidomych Window-Eyes, JAWS czy NVDA.
Obsługa serwisu możliwa jest zarówno przy pomocy klawiatury jak i myszki.

Wygląd:

Serwis jest wyposażony w mechanizmy ułatwiające przeglądanie treści przez osoby niedowidzące. Zmiana wielkości czcionki, zmiana kontrastu.
Całość serwisu oparta jest na stylach CSS.

Skróty klawiaturowe:

Serwis nie jest wyposażony w skróty klawiaturowe, które mogły by wchodzić w konflikt z technologiami asystującymi (np. programy czytające), systemem lub aplikacjami użytkowników.

1 października 2020

Deklaracja dostępności

Deklaracja dostępności

Bursa Szkolna w Ełku zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych.

Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej Bursy Szkolnej w Ełku : http://www.bursa.elk.pl/

Dane teleadresowe jednostki:

Bursa Szkolna w Ełku

19-300 Ełk, ul. Sikorskiego 7A

telefon: 737 192 083

faks: 87 621 69 86

e-mail: elkbursa@wp.pl

Data publikacji strony internetowej: 2018.

Data ostatniej istotnej aktualizacji strony internetowej: 2020-08-28.

Status pod względem zgodności z ustawą

Strona internetowa Bursy Szkolnej w Ełku jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych.

Dokłada się wszelkich starań, aby usuwać stwierdzane bariery na stronie internetowej Bursy Szkolnej w Ełku.

Treści niedostępne

 • mogą zdarzyć się sytuacje, że pomimo starań na stronie internetowej Bursy szkolnej w Ełku pewne dokumenty opublikowane są niedostępne, ponieważ:
  • opublikowane zostały przed wejściem w życie ustawy o dostępności cyfrowej.

Ułatwienia na stronie internetowej Bursy Szkolnej w Ełku

Strona internetowa Bursa Szkolna w Ełku posiada następujące ułatwienia:

 • możliwość powiększenia wielkości czcionek na stronie,
 • mapa strony.

Przygotowanie oświadczenia w sprawie dostępności

Oświadczenie sporządzono: 2020-10-01.

Deklarację dostępności sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez pracowników Bursy Szkolnej w Ełku.

Oświadczenie zostało ostatnio poddane przeglądowi: 2020-10-01.

Skróty klawiszowe

Strona internetowa nie jest wyposażona w skróty klawiaturowe, które mogłyby wchodzić w konflikt z technologiami asystującymi (np. programy czytające), systemem lub aplikacjami użytkowników.

Na stronie internetowej Bursy Szkolnej w Ełku można korzystać ze skrótów klawiaturowych.

TAB – przejście do kolejnego elementu

CTRL + – powiększanie strony

CTRL  - – zmniejszanie strony

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej Bursy Szkolnej w Ełku  prosimy o kontakt. Osobą kontaktową jest Magdalena Sekuła, adres poczty elektronicznej elkbursakg@wp.pl. Kontaktować można się także dzwoniąc na numer telefonu 727 793 464.

Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać żądania zapewnienia dostępności.

Postępowanie odwoławcze

Zgodnie z ustawą o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych każdy ma prawo wystąpić do podmiotu publicznego z żądaniem udostępnienia cyfrowego wskazanej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub ich elementów oraz elementów niedostępnych cyfrowo, ewentualnie zapewnienia dostępu alternatywnego na warunkach określonych w ustawie.

Żądanie powinno zawierać:

 • dane osoby zgłaszającej żądanie,
 • wskazanie, o którą stronę internetową, aplikację mobilną lub ich element chodzi,
 • sposób kontaktu.

Osoba zgłaszająca potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji.

Bursa Szkolna w Ełku zrealizuje żądanie bez zbędnej zwłoki, jednak nie później niż w terminie 7 dni od dnia otrzymania żądania. Jeśli jednak dotrzymanie tego terminu nie będzie możliwe, Bursa Szkolna w Ełku niezwłocznie poinformuje o tym wnoszącego żądanie oraz wskaże termin realizacji żądania, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem.

Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, Bursa Szkolna w Ełku zaproponuje alternatywny sposób dostępu do informacji.

W przypadku, gdy Bursa Szkolna w Ełku  odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie może złożyć skargę z zastosowaniem przepisów ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego a także powiadomić Rzecznika Praw Obywatelskich

Dostępność architektoniczna

Budynek Bursy Szkolnej w Ełku jest częściowo dostosowany do potrzeb osób z niepełnosprawnością ruchową, w tym poruszających się na wózkach inwalidzkich (parter).

1/ Do budynku Bursy Szkolnej w Ełku przy ul. Sikorskiego 7A prowadzą 2 wejścia:

 • wejście główne od ulicy Sikorskiego (brak podjazdu/pochylni dla niepełnosprawnych),
 • z boku budynku, od strony Zespołu Szkół Nr 2 znajduje się podjazd dla niepełnosprawnych.

Do wejścia głównego prowadzą schody. Wejście główne nie jest pozbawione barier architektonicznych.

W budynku nie ma: windy, schodołaza.

Wejście z boku budynku jest częściowo dostosowane do osób mających trudności w poruszaniu się niepełnosprawnych.

Na parterze Bursy Szkolnej w Ełku znajduje się toaleta przystosowana dla osoby niepełnosprawnej, poruszającej się na wózku inwalidzkim.

Parter budynku jest dostępny do osób poruszających się na wózkach inwalidzkich.

2/ Do budynku Bursy Szkolnej w Ełku przy ul. Sikorskiego 5A prowadzą schody i podjazd dla niepełnosprawnych .

Wejście główne  jest pozbawione barier architektonicznych.

W budynku nie ma: windy, schodołaza.

Na parterze Bursy Szkolnej w Ełku znajduje się toaleta przystosowana dla osoby niepełnosprawnej, poruszającej się na wózku inwalidzkim.

Parter budynku jest dostępny do osób poruszających się na wózkach inwalidzkich.

3/ Szerokość korytarzy w budynkach Bursy umożliwia poruszanie się osób na wózkach inwalidzkich.

4/ W budynkach Bursy Szkolnej w Ełku nie ma:

 • pętli indukcyjnej,
 • systemu naprowadzającego dźwiękowo osoby niewidome i słabowidzące,
 • oznaczeń w alfabecie Braille'a.

Oznakowania w obiekcie staramy się wykonywać w kontrastowych barwach i w druku powiększonym.

Do budynków Bursy Szkolnej w Ełku i wszystkich jego pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.

Bursa Szkolna w Ełku nie zapewnia osobie doświadczającej trwale lub okresowo trudności w komunikowaniu dostępności tłumacza języka migowego za pośrednictwem środków komunikacji elektronicznej, wideotłumacza.

Dostępność mobilna

http://www.bursa.elk.pl/index.php

18 lutego 2021

Deklaracja poprawy dostępności

Do końca 2021 roku strona internetowa zostanie w pełni dostosowana do wymagań prawnych.