Jesteś tutaj: Start / Czas wolny

Czas wolny

 • Drukuj zawartość bieżącej strony
 • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF

SEKCJE I KOŁA ZAINTERESOWAŃ

DZIAŁAJĄCE W BURSIE SZKOLNEJ W EŁKU

 • sekcja stołówkowa - udział w planowaniu menu, wystroju stołówki; ocena jakości dostarczanych produktów żywnościowych, zajęcia w ramach kuchenek samoobsługowych /zdrowe żywienie, gotowanie, pieczenie różnych potraw, org. przyjęć, dekoracja stołu, itp./
 • sekcja politechniczno-dekoratorska - drobne montaże, naprawa różnych sprzętów, wyposażenia, modernizacja wystroju pomieszczeń, poznawanie zasad obsługi narzędzi, sprzętu konserwatorskiego, majsterkowanie, nauka różnych technik graficznych, rękodzieła, tworzenie mebli i urządzeń funkcjonalnych na bazie surowców z recyklingu, itp.
 • sekcja plastyczno-dekoratorska – zajęcia przeprowadzane w formie warsztatów praktycznych. Wykonywanie elementów dekoracyjnych pokoi, pomieszczeń ogólnych, przygotowywanie wystroju uroczystości i imprez. Wychowankowie poznają zagadnienia związane ze sztukami pięknymi: rysunek, malarstwo, rzeźba, ceramika użytkowa i dekoracyjna oraz elementy architektury artystycznej. Sekcja również będzie promować twórczość wychowanków przez organizowanie wystaw i pomoc przy lokalnych i regionalnych konkursach plastycznych;
 • sekcja muzyczna - zajmuje się szeroko pojętym rozwojem muzycznym i umuzykalniającym wychowanków Bursy. Merytoryczna praca odbywa się na następujących płaszczyznach:
 • grupa wokalna - rozwijająca umiejętności i kompetencje wokalne uczestników zajęć w tym - emisja głosu, artykulacja, interpretacja, dobór repertuaru oraz metodyka samokształcenia;
 • grupa wokalno-instrumentalna - zagadnienia wymienione powyżej poszerzone o elementy pracy zespołowej, zagadnienia instrumentacji i aranżacji;
 • grupa instrumentalna – doskonalenie indywidualnej gry na instrumentach muzycznych i zespołowa twórczość;
 • sekcja /koło/ obywatelsko-historyczna - rozszerzenie kompetencji i zainteresowań wychowanków z zakresu historii i postaw obywatelskich. Organizacja paneli dyskusyjnych w formie "otwartych lekcji historii" z udziałem zaproszonych gości, prelegentów i wykładowców. Organizacja projektów i przedsięwzięć związanych z historią Polski oraz aktywne uczestnictwo w kampaniach społecznych odnoszących się przedmiotowo do specyfiki działalności koła. Propagowanie postaw przeciwstawiających się negatywnym zjawiskom społecznym o charakterze wykluczeniowym /rasizm, antysemityzm, ksenofobia, homofobia, ableizm/ poprzez organizację konkursów, spotkań integrujących, warsztatów, prezentacji materiałów multimedialnych. Rozwój aktywności wolontariackiej w obszarze działalności Muzeum Historycznego w Ełku.
 • sekcja biblioteczno-naukowa - /organizowanie pomocy w nauce, opieka nad księgozbiorem bibliotecznym, promocja czytelnictwa, organizacja konkursów, oprawa zajęć artystycznych, współpraca z Kołem Miłośników Książki, itp./;
 • sekcja higieniczno-porządkowa - organizacja konkursów czystości, promocja zdrowego stylu życia, organizacja dbałości o higienę pomieszczeń w sferze zakresu higieny przyporządkowanej wychowankom – dystrybucja środków higieny na potrzeby młodzieży, itp./;
 • sekcja sportowa – organizacja systematycznych zajęć sportowych, gier zespołowych na salach gimnastycznych, na ORLIKU, treningi różnych gier zespołowych, organizacja konkursów, turniejów, dbałość o wyposażenie sportowo-rekreacyjne, inicjatywy rozwoju sportowo-rekreacyjnego; organizowanie turystyki i rekreacji, itp.
 • sekcja radiowo-dziennikarska – prowadzenie radiowęzła, organizacja wieczorów filmowych, przygotowywanie audycji tematycznych, programów, przygotowywanie relacji z imprez, uroczystości, bieżących działań, promocja placówki w środowisku;
 • koło taneczne – nauka tańca towarzyskiego, ćwiczenia taneczne doskonalące, przygotowanie do występów uatrakcyjniających uroczystości i imprezy,
 • sekcja komputerowa – rozwijanie kreatywności, przedsiębiorczości i kompetencji cyfrowych wychowanków, w tym bezpieczne i celowe wykorzystywanie technologii informacyjno-komunikacyjnych, zapoznawanie z najważniejszymi platformami, aplikacjami i narzędziami edukacyjnym, doskonalenie pracy z komputerem i obsługi, z wykorzystaniem  zasobów Internetu oraz programów komputerowych;
 • koło wolontariatu - rozwijanie wśród młodzieży postawy zaangażowania na rzecz potrzebujących pomocy, otwartości i wrażliwości na potrzeby innych, życzliwości i bezinteresowności, aktywne działanie w obszarze pomocy koleżeńskiej, łączenie na poziomie bursy i jej otoczenia młodzieży chętnej do niesienia pomocy osobom i środowisku pomocy tej oczekującym, wspieranie ciekawych inicjatyw wychowanków;
 • sekcja kulturalno-rozrywkowa - rozwijanie pasji i zainteresowań, korzystania z oferty kulturalnej instytucji zajmujących się kształceniem artystycznym i promocją kultury, rozwijanie zainteresowań muzycznych, rozwijających uzdolnienia, promowanie rozwoju czytelnictwa książek i prasy oraz korzystania z Internetu, rozwijania zdolności recytatorskich, wokalnych, organizatorskich poprzez angażowanie organizacyjne i udział w uroczystościach imprezach i zajęciach w bursie. Organizacja turniejów rozwijających logiczne myślenie, itp.
 • koło Miłośników Książki - ćwiczenie zdolności recytatorskich i ich rozwijanie poprzez udział w prezentacjach podczas imprez, zajęć w bursie, promowanie czytelnictwa; próby inscenizacji teatralnych, itp.;
 • koło Miłośników Przyrody – promowanie szeroko rozumianej ekologii, opieka nad ukwieceniem placówki i estetyką otoczenia, dbałość o fauna i florę w akwariach i terrariach, pielęgnacja skalniaków, opieka nad terenami zielonymi w otoczeniu, itp.;
 • tutoring - zaplanowany proces rozwoju indywidualnego wychowanków, który następuje we wspierającej relacji z wychowawcą - tutorem. Dbałość o pełne wykorzystanie potencjału wychowanka, motywujące go do refleksji nad własnym rozwojem i wspierające go swoim doświadczeniem.