Ogólne informacje o Bursie Szkolnej

 • Drukuj zawartość bieżącej strony
 • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF
 1. Ogólne informacje o Bursie Szkolnej
 • Z usług bursy korzysta 394 wychowanków zorganizowanych w 11 grupach wychowawczych dla młodzieży szkolnej i 1 grupie dla słuchaczy studium policealnego. Średnia ilość wychowanków w grupie: 35;
 • Zatrudnionych jest 22 wychowawców na pełnym etacie, wśród nich dyrektor i wicedyrektor. Wszyscy pracownicy pedagogiczni posiadają wykształcenie wyższe magisterskie, przygotowanie pedagogiczne, kwalifikacje w zakresie pedagogiki opiekuńczo-wychowawczej uzupełniane innymi kwalifikacjami. Wśród kadry 8 posiada stopień n-la dyplomowanego, 7 n-la mianowanego, 5 kontraktowego i 2 stażysty;
 • Bursa funkcjonuje w dwóch obiektach: ul. Sikorskiego 7A /BURSA I/ I ul. Sikorskiego 5A /BURSA II/. W BURSIE I mieszka 224 wychowanków na 4 poziomach /parter i 3 piętra/ w pokojach głównie trzyosobowych z łazienką /60 pokoi/, czteroosobowych z łazienką /3 pokoje/ lub czteroosobowych z łazienkami wydzielonymi do dyspozycji pokoi /7 pokoi/.

W BURSIE II mieszka 168 wychowanków rozlokowanych na III, II i I piętrze, w pokojach głównie trzyosobowych z łazienką /34 pokoje/, pięciooosobowych z łazienką /8 pokoi/ lub czteroosobowych z łazienkami wydzielonymi do dyspozycji pokoi /6 pokoi/. 

 • Bursa zapewnia pełne bezpieczeństwo:
 • w zakresie wyposażenia - wyposażona w monitoring wewnętrzno-zewnętrzny z rejestracją, jest włączona do powiatowego systemu bezpieczeństwa monitorowanego 24 h/dobę, Bursa I posiada ponadto adresowalny i obsługiwany automatycznie system sygnalizacji pożarowej, wydzielone strefy bezpieczeństwa ogniowego, itp.    
 • organizacyjne – zorganizowany system opieki 24 h/dobę przez wszystkie dni tygodnia,
 • funkcjonalne – opracowane i wdrożone procedury bezpieczeństwa. Systematyczne na początku każdego roku szkolnego prowadzimy szkolenia  młodzieży z zasad bhp i p.poż., zasad ewakuacji, szkolenia z zachowań w sytuacjach zagrożeń. Co roku organizowana jest próbna ewakuacja w celu przekazania praktycznej wiedzy i utrwalenia zachowań. Wychowawcy i pracownicy są przeszkoleni w zakresie udzielania pierwszej pomocy oraz zasad bezpieczeństwa i higieny pracy podczas prowadzenia zajęć. Przed każdymi zajęciami, wyjściami organizowanymi, wycieczkami wychowanek zostaje poinformowany o podstawowych zasadach bhp. Prowadzimy całodobową kontrolę i monitorowanie osób wchodzących na teren bursy, pod kątem eliminowania obecności na terenie obiektu osób niepożądanych. Młodzież ma okazję uczestniczyć w cyklicznych spotkaniach/pogadankach prowadzonych  przez specjalistów z zewnątrz celem zapoznania ze środkami prewencji w sytuacjach zagrożenia.  Zapewnia nam to ciągła współpraca ze służbami z takimi instytucjami jak straż, policja, straż miejska czy pogotowie ratunkowe.
 • Bursa umożliwia korzystanie z Internetu szerokopasmowego w każdym pokoju /dostęp sieciowy/ oraz w  znacznej części również możliwość korzystania z Internetu przez punkty dostępowe  Wi-Fi. W każdym pokoju zainstalowane jest gniazdo TV.
 • Tworzone są nowe pracownie zainteresowań, poprzez zabezpieczanie zaplecza materialnego i organizacyjnego – poszukiwanie i pozyskiwanie wsparcia ze środków unijnych lub innych organizacji pożytku publicznego (składanie programów, projektów, wniosków). Bursa stwarza warunki do rozwijania zainteresowań i uzdolnień poprzez:
 • zespoły samorealizacji artystycznej: zespół wokalno-muzyczny, taniec towarzyski i relax, Klub Dyskusyjny i Miłośników Kina, koło poetyckie, artystyczne wyzwania plastyczne, inne wyzwania artystyczne, które chce się realizować, chcesz kontynuować i doskonalić /możliwość współpracy ze Szkołą Artystyczną i ECK/.
 • Samorządowe sekcje rozwoju zainteresowań:

BURSA 1

 • Sekcja biblioteczno-naukowa
 • Sekcja stołówkowa
 • Sekcja sportowa
 • Sekcja komputerowa
 • Koło taneczna
 • Sekcja radiowo-dziennikarska
 • Sekcja kulturalno-rozrywkowa
 • Sekcja artystyczno-dekoratorska
 • Koło wolontariatu
 • Sekcja higieniczno-porządkowa
 • MRB

BURSA 2

 • Sekcja sportowa
 • Koło Miłośników Książki
 • Koło Wolontariatu
 • Sekcja higieniczno-porządkowa
 • Koło obywatelsko-historyczne
 • Sekcja muzyczna
 • Sekcja politechniczno-dekoratorska
 • MRB
 • pracownie rozwoju zainteresowań:
 • dobrze wyposażone kuchenki samoobsługowe;
 • bilard,
 • tenis stołowy,
 • W bursie stwarzamy warunki do zabezpieczenia potrzeb - prowadzimy pełną diagnozę wychowanków w celu wyłowienia wszystkich potrzebujących opieki ponadstandardowej, specjalnej, zdrowotnej, emocjonalnej, społecznej trudności adaptacyjne, różnice środowiskowe, mentalne), materialnej, psychologicznej, in. Logistycznie opracowujemy zapewnienie wszechstronnej pomocy, opieki ponadstandardowej wszystkim potrzebującym. Placówka zapewnia wychowankom optymalną opiekę wynikającej z pobytu poza domem rodzinnym:
 • dostrzeżenia potrzeb, porad, wsparcia osoby dorosłej w różnych osobistych potrzebach funkcjonalnych, psychicznych i emocjonalnych;
 • zapewnienia optymalnych warunków mieszkalnych (miejsce bytowe, komfort funkcjonalny, atmosfera, przyjazne otoczenie), zapewnienie pełnej pomocy w różnych potrzebach;
 • zapewnienia potrzeb żywieniowych w optymalnym standardzie ilościowym, odżywczym, zdrowotnym, smakowym, itp. – 3 razy dziennie wydawane są posiłki w stołówce Bursy. Młodzież ma również możliwość sporządzania własnych posiłków w pełni wyposażonych 3 kuchenkach samoobsługowych zlokalizowanych w obu budynkach Bursy;
 • zapewnienia warunków do nauki i osiągania sukcesów oraz celów rozwojowych – na każdym piętrze Bursy są dostępne pokoje cichej nauki - wyposażone w komputery, lampki nocne, pomoce naukowe. W Bursie I do dyspozycji wychowanków jest sala komputerowa i biblioteka. Młodzież uzdolniona muzycznie może ćwiczyć w wyznaczonych do tego pomieszczeniach;
 • zapewnienia warunków do rozwoju w kulturze i zdrowym trybie życia – udział w organizowanych zajęciach sportowych oraz wyjścia na obiekty zlokalizowane na terenie naszego miasta; aktywny udział w spotkaniach, wystawach, koncertach i innych wydarzeniach organizowanych przez ełckie instytucje i placówki;
 • zapewnienia możliwości rozwijania talentów, pasji, zdolności, itp. poprzez udział w różnego rodzaju sekcjach i kołach zainteresowań działających w Bursie. W czasie wolnym dostępna jest sala telewizyjna, ping-pong, bilard. Zależy nam, aby młodzież w Bursie czuła się jak w domu i miała wpływ na podejmowane działania;
 • W placówce prężnie działa Samorząd, którym kieruje Młodzieżowa Rada Bursy i której przedstawiciele współpracują z kadrą pedagogiczną oraz innymi pracownikami, aktywnie uczestniczą w posiedzeniach rad pedagogicznych i pomagają  w wypracowaniu założeń oraz zmian w Programie Wychowawczo-Profilaktycznym, uwzględniając rozpoznane oczekiwania i potrzeby. Naszym celem jest upowszechnianie i rozwój idei samorządności, dlatego już na początku roku szkolnego wychowawca grupy na zebraniu  przekazuje młodzieży materiały informacyjne nt. organizacji i funkcjonowania samorządu. 
 • Placówka na bieżąco wzbogacana jest w sprzęt i wyposażenie pracowni - doposażanie nowych kuchenek, pracowni MRB i innych pomieszczeń. Opiekunowie sekcji i kół dbają o aktywną działalność istniejących sekcji i kół zainteresowań, stwarzanie warunków, tworzenie możliwości powstawania nowych, wspieranie działalności twórczej młodzieży.