Bursa Szkolna w Ełku

RODO

Klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania danych osobowych

Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (4.5.2016 L 119/38 Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej PL) informuję , że:

  1. Administratorem Pani/Pana/uczniów danych osobowych jest Dyrektor Bursy Szkolnej w Ełku - Witold Kłubowicz, tel.: 737 793 461 mail: elkbursa@wp.pl
  2. Kontakt z Arturem Dąbkowskim Inspektorem Ochrony Danych w Bursie Szkolnej w Ełku możliwy jest pod adresem email: artur.dobkowski@gmail.com
  3. Pana/Pani/wychowanka/wychowanki dane osobowe przechowywane będą przez okresy zakreślone w Jednolitym Rzeczowym Wykazie Akt, zatwierdzonym przez Państwowe Archiwum w Suwałkach.
  4. Podanie danych osobowych jest wymogiem ustawowym i jest obowiązkowe ze względu na przepisy prawa oświatowego.
  5. Ponadto informuję, że:

- posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania,
- posiada Pani/Pan prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych;
- podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne do realizacji wskazanych wyżej celów;
- przysługuje Panu/Pani prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pan/Pani, iż̇ przetwarzanie danych osobowych Pana/Pani dotyczących, narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.